Regulamin konkursu
„Pomelon 2023 - Konkurs dla obserwującychPostanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu „Pomelon 2023 - Konkurs dla obserwujących” jest firma Pomelody Sp. z. o. o. ul. Mariusza Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, NIP 547214767 (dalej zwana „Organizatorem”). 

 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 3. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich w ramach Konkursu Pomelon 2023 - Konkurs dla obserwujących(Dalej zwanego „Konkursem”). Opisany w niniejszym Regulaminie Konkurs prowadzony jest na kanałach w mediach społecznościowych marki.

 4. Konkurs trwa od 01.09.2023r. do 29.09.2023 r., do godziny 23:59.

 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze 9 zwycięzców konkursu. 

 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie oryginalności, kreatywności i trafności ich komentarzy.

 7. Wybór zwycięzców zostanie dokonany przez zespół jurorski składający się z przedstawicieli Organizatora. Decyzja zespołu jurorskiego będzie ostateczna i niepodważalna.

 8. Każdy Uczestnik może w ramach uczestnictwa w Konkursie zgłosić nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych.

 9. Nagrodą w Konkursie jest 9 nagród rzeczowych/cyfrowych.

Warunki uczestnictwa:

 1. Aby zostać uczestnikiem Konkursu  należy spełnić łącznie następujące warunki:
  a. oddać głos w Plebiscycie Pomelon 2023 na stronie internetowej https://pomelody.com/content/40-pomelon
  b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z opisem z ptk. 10.

 2. Po zakończeniu Konkursu, tj. do 4.10.2023 r., do godz. 16:00, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą konkursu za pośrednictwem mediów społecznościowych. W konkursie wygrywa 9 osób, których odpowiedzi najbardziej zaciekawiły Organizatora konkursu.

 3. Aby otrzymać nagrodę, osoba o której mowa w pkt. 6 powyżej musi, w terminie 24 godzin od otrzymania informacji o zwycięstwie, przesłać w wiadomości zwrotnej dane, na które Organizator może przesłać nagrodę (dane adresowe powinny zawierać imię i nazwisko odbiorcy, numer telefonu oraz e-mail). Po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, Organizator w terminie 48 godzin prześle zwycięzcy przesyłkę zawierającą nagrodę.

Zadanie konkursowe i wybór zwycięzców

 1. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą:

a. Napisać komentarz pod postami konkursowymi na oficjalnym profilu Organizatora na platformie Facebook, Instagram lub TikTok.

b. W komentarzu napisać, dlaczego dany Finalista  zasługuje na wygraną w Plebiscycie Pomelon edycja 2023.

c. Komentarze muszą być zgodne z zasadami przyzwoitości i nie mogą zawierać treści obraźliwych, nielegalnych ani naruszających praw autorskich.Reklamacje

 

14. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać nie później niż do dnia 14.10.2023 r. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub mailem na adres hello@pomelody.com z dopiskiem: „Pomelon 2023 dla obserwujących” 

15.   Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, listem poleconym przesłanym na adres podany przez uczestnika w reklamacji lub na adres e-mail, z którego uczestnik przesłał reklamację. 

Dane osobowe

 

16. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest pomelody Sp. z o.o.
Pomelody Sp. z. o. o.

ul. Mariusza Bojemskiego 25

42-202 Częstochowa

NIP 5472147670

   
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców), a także w celach marketingowych, jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.

18. Podanie danych osobowych w postaci nr telefonu, email i imienia i nazwiska jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie – Organizator będzie przetwarzał te dane w celu doręczenia zwycięzcy nagrody.

19. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

20. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

21. Organizator oświadcza, iż dane uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, jak też nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Organizatora oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.  

22. Dane uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 6 lat.

23. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

Postanowienia końcowe

 

24. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

25.      Kontakt z Organizatorem jest możliwy przez adres e-mail: hello@pomelody.com

26.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie pogorszą one warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach regulaminu Organizator będzie informował na stronie www.pomelody.com marki pomelody. 

27. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, współorganizatora oraz na stronie www.pomelody.com.

Stosujemy na naszej stronie pliki cookie, więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku