regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym shop.pomelody.com i prowadzony jest przez spółkę Pomelody spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000479187, REGON: 243383263, 
NIP: 5472147670, o kapitale zakładowym 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. M. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa, adres poczty elektronicznej: 
support@pomelody.com, tel. 791 391 591.

§ 2
Definicje

1.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Sprzedawca – Pomelody spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Częstochowie (kod pocztowy: 42-202) przy ul. M. Bojemskiego 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000479187, posiadająca NIP: 5472147670, REGON: 243383263, posiadającą kapitał zakładowy 
w wysokości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

3.      Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.      Przedsiębiorca-osoba fizyczna – Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, która to Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego.

6.      Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://shop.pomelody.com/

7.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

9.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia 
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów 
ze Sprzedawcą.

10.   Konto – element oprogramowania Sklepu stanowiący konto Klienta w Sklepie, w ramach prowadzenie którego gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11.   Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12.   Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, 
w szczególności ilości Produktów.

14.   Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne jest posiadanie:

·       urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari,

  • aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączonej obsługi plików cookies.

§ 4
Informacje ogólne

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Procedura reklamacyjna związana 
z funkcjonowaniem Sklepu została uregulowana w § 13 Regulaminu.

2.      Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga posiadania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych, euro bądź dolarach amerykańskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.    Informacje na temat:

·       funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oferowanych w Sklepie oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,

·       mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oferowanych w Sklepie,

zamieszczone są w opisach Produktów, których dotyczą.

6.    Sprzedawca nie zapewnia, aby publikowane w Sklepie opinie pochodziły wyłącznie od Klientów, w tym Konsumentów, którzy dany Produkt nabyli lub go używali.

§ 5
Zakładanie Konta w Sklepie

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail oraz hasło do logowania.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych 
w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, 
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – 
support@pomelody.com.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

1.      Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na Konto) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

2.      W celu złożenia Zamówienia należy:

·     Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj 
do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku Produktów czynność tę należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów,

·     Po zakończeniu procesu wyboru Produktów przejść do modułu „Zamówienia”, a następnie:
– wybrać sposób dostarczenia Produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia Produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki;

     – wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3;
– kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

§ 7
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Zamówiony Produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

2.      Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w momencie zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Możliwe są następujące formy płatności:

·       Przelew online obsługiwany przez system Przelewy24 – serwis prowadzony przez PayPro S.A., krajową instytucję płatniczą wpisaną do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Przelew jest księgowany w ciągu kilkunastu minut, po czym Zamówienie przekazywane jest do realizacji. Klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za tą formę płatności.

·       Karta kredytowa lub karta płatnicza.

3.      Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

4.      Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni robocze od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku opóźnień Klient zostanie uprzednio poinformowany.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem elektronicznym lub tradycyjnym albo płatności kartą kredytową lub płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności 
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

4.      Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie 
(z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.      W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy z podanych terminów. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty ceny dokonanej przez Klienta.

7.      W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy z podanych terminów.

8.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 9
Zakup dostępu do Kursów online oraz zakup plików audio w formacie mp3 i CD

1.      W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, w którego skład wchodzi plik audio w formacie mp3, link do pobrania Produktu zostanie przesłany Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-osobie fizycznej lub Produkt zostanie udostępniony w jego Koncie Klienta po upływie 30 dni od zawarcia Umowy. Produkt zostanie wysłany przed upływem tego okresu w przypadku zaznaczenia przez Klienta pola z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na dostarczenie Produktu przed upływem 30-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy oraz oświadczam, że zostałem poinformowany, że niniejsza zgoda skutkuje utratą uprawnienia do odstąpienia od Umowy”.

2.      Link do pobrania Produktu, o którym mowa w ust. 1, przesłany Klientowi będzie aktywny przez 365 dni po dokonaniu zakupu. Sprzedawca zaleca więc zapisywanie zakupionych Produktów przez Klienta w pamięci jego urządzenia lub na innym możliwym nośniku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności  za brak dostępu do produktu po okresie aktywności linku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

3.      W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, na który składa się plik audio zapisany na płycie CD, Konsument lub Przedsiębiorca-osoba fizyczna traci uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku otwarcia zapieczętowanego opakowania, w które został zapakowany Produkt. 

4.      Wykupienie dostępu do Kursów online, z wyjątkiem Kursu „Przedszkole Pomelody” odbywa się poprzez odrębną stronę internetową Sprzedawcy, dostępną pod adresem kurs.powerofmelody.com, do której Klient zostaje przeniesiony po kliknięciu pola „Kup na stronie Kursu”. Do umów zawieranych poprzez stronę kurs.powerofmelody.com stosuje się postanowienia regulaminu tam udostępnionego, niniejszego Regulaminu nie stosuje się.

5.      Wykupienie dostępu do Kursu online „Przedszkole pomelody” odbywa się poprzez odrębny serwis internetowy Vimeo prowadzony przez podmiot trzeci, udostępniający Kurs pod adresem vimeo.com/ondemand/przedszkolepomelody, do którego Klient zostaje przeniesiony po kliknięciu pola „Kup lub wypożycz na Vimeo”. Do umów zawieranych poprzez serwis internetowy Vimeo stosuje się postanowienia regulaminu tego serwisu, niniejszego Regulaminu nie stosuje się.

6.      Sprzedawca gwarantuje dostępność plików cyfrowych na koncie Klienta przez 365 dni po dokonaniu zakupu..

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1.       Konsument oraz Przedsiębiorca-osoba fizyczna, może w terminie 30 dni  odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień § 9.

2.       Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi, 
o którym mowa w ust.1, lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.       W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii 
lub części.

4.       Do zachowania terminu, w którym Klient, o którym mowa w ust.1 może odstąpić od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
support@pomelody.com,
– pisemnie na adres: ul. Wiosenna 1, 30-238 Kraków.

5.       Skutki odstąpienia od Umowy:

a.     w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się 
za niezawartą;

b.     w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi, o którym mowa 
w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;

c.     zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, 
jakie zostały przez Klienta, o którym mowa w ust.1 użyte w pierwotnej transakcji, 
chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

e.     Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

f.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;

g.     Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające 
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.       W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować 
w opisie Produktu w Sklepie.

7.       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i który przyjął to do wiadomości ,
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

       c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

       e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

       f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

       g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów,

       i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

       j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,

       l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

       m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy;

n) oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

 

 

§ 11
Rękojmia za wady i gwarancja

1.      Przedmiotem Umowy Sprzedaży są nowe Produkty.

2.       Sprzedawca odpowiada za zgodność Produktów z umową w stosunku od Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami-osobami fizycznymi .W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-osobą fizyczną, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3.      Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres: support@pomelody.com. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady oraz zdjęcia Produktu ukazujące wady.

4.      Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

5.      Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

           1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;

2) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;

3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z umową;

4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości wymiany Produktu na nowy lub jego naprawy;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

6.    Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny. 7.      Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu niezgodności Produktu z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania  w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał on żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, 
gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

8.      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres – ul. Wiosenna 1, 30-238 Kraków.

§ 12
Newsletter

1.      Za pomocą strony internetowej Sklepu Sprzedawca świadczy usługę Newsletter.

2.      Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie i polega na przekazywaniu przez Sprzedawcę informacji na temat aktualnych promocji oraz Produktów oferowanych w Sklepie na adres mailowy lub numer telefonu wskazany przez Klienta.

3.      W celu skorzystania z usługi Newsletter, Klient powinien wpisać swój adres e-mail lub numer telefonu w polu zatytułowanym „Newsletter pomelody Bądźmy w kontakcie” oraz kliknąć przycisk „Subskrybuj”. Dokonanie tych czynności równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przekazywanie informacji handlowych przez Sprzedawcę. 

4.      Klient może zrezygnować z korzystania z usługi Newsletter w każdym czasie poprzez przesłanie stosownego żądania Sprzedawcy na adres e-mail: support@pomelody.com.

§ 13
Reklamacje związane 
z działaniem Sklepu

1.      Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub świadczonych za jego pomocą usług należy zgłaszać Sprzedawcy na adres e-mail: support@pomelody.com ze wskazaniem opisu problemu.

2.      Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do zdiagnozowania przyczyny problemu 
z funkcjonowaniem Sklepu, lub usługi, i poinformuje Klienta zgłaszającego reklamację 
o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawie dodatkowych informacji odnoszących się do zgłoszonej reklamacji. Czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi powoduje zawieszenie terminu wskazanego w ust. 2.

§ 14
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta 
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.     uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;

b.     uprawnienie do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego 
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

c.     możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, w szczególności bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.      Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora określone zostały 
w stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu dokumencie Polityka Prywatności, udostępnionym na stronie internetowej Sklepu.

§ 16
Postanowienia końcowe

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rejestracji.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 
o prawach konsumenta, Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku