Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

1. Informacje ogólne

1.      Niniejsza polityka stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego prowadzonego przez Administrator pod adresem pomelody.com  i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku z funkcjonowaniem Sklepu.

2.      Administratorem danych osobowych jest: Pomelody Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, 

ul. M. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa,

3.      Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: support@pomelody.com

4.      Administrator przetwarza Twoje dane obejmujące dane podane przez Ciebie dobrowolnie, 

jak również dane zbierane automaty podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu.

5.      Serwis wykorzystuje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres wysyłki, numer telefonu) w następujących celach oraz na następujących podstawach:

o  prowadzenie systemu komentarzy na podstawie udzielonej przez Ciebie podczas składania komentarza zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; przetwarzanie to ma miejsce do czasu cofnięcia zgody);

o  przygotowanie, pakowanie, wysyłka Produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

o  realizacja zamówionych usług, w tym usługi Newsletter, w tym ostatnim przypadku na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);

o  windykacja należności (art. 6 ust. 1 lit. f; przetwarzanie to ma miejsce do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu);

o  prezentacja oferty lub informacji na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; przetwarzanie to ma miejsce do czasu cofnięcia zgody);

o  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

6.      Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu 

w następujący sposób:

o   poprzez dobrowolnie wprowadzone w Formularzu zamówienia i Formularzu rejestracji dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora;

o   poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Administratora

1.      Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2.      Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.

3.      W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

4.      Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

1.      W niektórych sytuacjach Administrator może przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

o    firma hostingowa na zasadzie powierzenia;

o    operatorzy płatności;

o    firmy, świadczące usługi wspierające na rzecz Administratora.

2.      Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

3.      Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

o    dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

o    ich sprostowania,

o    usunięcia,

o    ograniczenia przetwarzania,

o    oraz przenoszenia danych.

4.      Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.      Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze Sklepu.

7.      W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

8.      Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

9.      Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

11.   Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

4. Informacje w formularzach

1.      Sklep zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, 

o ile zostaną one podane.

2.      Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3.      Sklep, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych 

w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4.      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

5. Logi Administratora

Informacje zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

6. Istotne techniki marketingowe

1.      Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2.      Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

i. 3. Administrator posługuje się systemami marketingu automatycznego mające na celu stworzenie spersonalizowanego przekazu marketingowego dla każdego Użytkownika. W tym celu administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko; E-mail; Telefon; Adres; Adres IP; Płeć; dane związane z aktywnością Podmiotu Danych na powierzchniach cyfrowych Klienta (np. identyfikatory produktów lub kategorii produktów oglądanych przez Podmiot Danych); przeglądarka techniczna i informacje o urządzeniu („user agent”); 

. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.

5.      Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

7. Informacja o plikach cookies

1.      Sklep korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są 

do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

o    utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

o    realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

5.      W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

8.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.      Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, 

a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.      W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

o    Edge

o    Internet Explorer

o    Chrome

o    Safari

o    Firefox

o    Opera

Urządzenia mobilne:

o    Android

o    Safari (iOS)

o    Windows Phone

Zaloguj się

Menu

Twój koszyk

Nie ma produktów w Twoim koszyku